Blue is the colour most people say they like best. Blur is often used on masculine projects and on cards and layouts with winter theme.
Blått er den fargen flest folk oppgir at de liker best.  Blått brukes ofte på maskuline prosjekter og på vinterlige layouts og kort. 
  • Fargekategori – Colour Category: Primærfarge/Kald farge – Primary Colour/Cold Colour
  • Komplementærfarge – Complementary Colour: Oransje/Orange
  • Blandingsforhold – Colour Mixing: NA
  • Symbolikk – Symbolism: Forbindes med fantasi og poesi. Blått kan øke kreativiteten og har en beroligende effekt. Blå forbindes også med seriøsitet og formalitet – Associated with fantasy and poetry. Blur can increase your creativity and have calming effect. Blue is also associated with seriousity and formality. 
  • Positive egenskaper – Positive Characteristics: Stabilitet, ro, harmoni – Stability, peace, harmony.
  • Negative egenskaper – Negative Characteristics: Tungsinn, tristhet, kulde, ensomhet – Gloom, sadness, coldness, loneliness.
  • Forbundet stilart – Associated styles: ClassicPop ArtWhimsical
  • Mer informasjon – More information: Fargesymbolikk: Blue – Colour Symbolism: Blå

Kilde: TPC, Gjøco, Veien til helse