OPPHAVSRETT – HVA ER DET?

0 1,210

Opphavsrett? Åndsverk? Copyright? Hva er hva? I dagens artikkel skal vi se nærmere på disse begrepene og hva de innebærer.

BERN-KONVENSJONEN
Danmark, Norge og Sverige har alle sluttet seg til den verdensomspennende Bern-konvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk som er den overordnede rettskilden på opphavsrettens område. Bern-konvensjonen knesetter visse grunnleggende prinsipper for nasjonalt rettighetsvern, blant annet at vernet oppstår i forbindelse med skapelsen av et verk og at man dermed ikke trenger å registrere, markere eller på annen måte beskytte sitt verk. Ved tilslutning til Bern-konvensjonen forplikter medlemslandene seg også til å gi utenlandske verk den samme beskyttelse som nasjonale verk.

RETTSLIKHET MELLOM DANSK, NORSK OG SVENSK RETT
Men selv om de fleste land i verden er tilsluttet Bern-konvensjonen innebærer det ikke at omfanget av vernet av opphavsrett er det samme i alle land. I de nordiske land samt i Tyskland er kravene som stilles noe strengere enn i for eksempel Storbritannia og USA. De nærmere reglene om opphavsrett vil dermed variere fra land til land og må finnes i de enkelte lands lovverk. I Norge reguleres opphavsrett gjennom lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven eller opphavsrettloven). Loven ble skapt gjennom et samarbeid med Danmark og Sverige og derfor er det stor grad av rettslikhet mellom dansk, norsk og svensk rett.

8213432552_fd1a8cc461_z

OPPHAVSRETT
Gjennom Bern-konvensjonen og nasjonal lovgivning er dermed en god del litterære og kunstneriske verk beskyttet allerede i det de blir skapt. Man trenger ikke merke de med c-merket for copyright eller vannmerke bilder. De er beskyttet ved lov. Ingen har lov å bruke verk som du har skapt med mindre du har gitt tillatelse til det eller at opphavsretten har utløpt. Opphavsrett til åndsverk utløper 70 år etter utgangen av opphavsmannen eller -kvinnens dødsår.

Man skiller mellom økonomiske og ideelle rettigheter. De økonomiske rettighetene består av to deler: Rett til eksemplarframstilling og rett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. De ideelle rettighetene består også av to deler: Rett til å bli navngitt på eksemplarer av verket (navneretten) og respektrett som går ut på at dersom andre endrer eller offentliggjør verket må det ikke skje på en måte som er krenkende for opphavspersonen eller verkets anseelse.

ÅNDSVERK
Hva som regnes som åndsverk kan som nevnt variere. Noe som regnes som et åndsverk i Spania trenger dermed ikke å bli regnet som det i Skandinavia. Den norske åndsverkloven gir blant annet følgende eksempler på uttrykk som kan regnes for å være åndsverk: Fotografiske verk, malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst, billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket og kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art. Fotografiske bilder er også beskyttet, men i kortere vernetid (15 år i motsetning til 70 år etter utgangen av fotografens dødsår). I dette ligger det at både bilder som brukes som motiv på papirprosjekter, bilder av selve prosjektet, maler og tegninger som ligger til grunn for fremstilling av fysiske og digitale stempler kan være åndsverk. Opphavsretten omfatter imidlertid kun selve verket, ikke teknikker eller metoder som brukes for å fremstille det.

ER PAPIRPROSJEKTER ÅNDSVERK?
Loven om opphavsrett til åndsverk sier ingenting spesifikt om papirprosjekter, og det mest nærliggende er kunsthåndverk. Kunsthåndverk defineres som “et håndverk der utøveren lager bruksting som har en kunstnerisk form. Kunsthåndverk betegner også produktene av et slikt håndverk. Kunsthåndverkeren arbeider gjerne materialbasert som f.eks. keramikk, metall, tekstil, glass, lær og annet gjenbruk, og former gjenstanden i verkstedet sitt. Enkelte kunsthåndverkere jobber også tidvis som designere, og mange bruker i dag denne benevnelsen om sitt eget virke” (http://no.wikipedia.org/wiki/Kunsthåndverk). Det du lager er i utgangspunktet beskyttet av opphavsretten, slik at dersom noen etterligner/plagierer ditt verk, kan de bli dømt etter åndsverksloven.

De fleste papirprosjekter er satt sammen av elementer og oppnår slik sett ikke en egen kunstnerisk skapt form som for eksempel skulpturer, glass osv. Men, enkelte 3D-prosjekter kan nok havne innunder “kunsthåndverk”-begrepet. Til syvende og sist blir vurderingen av om papirprosjekter er åndsverk opp til retten dersom det skulle bli en rettssak om temaet. I slike rettssaker stilles det krav om såkalt “verkshøyde”. Jusleksikon definerer begrepet som «den grad av individuell, skapende åndsinnsats som et verk, et arbeid eller en frembringelse må bære preg av for at den skal kunne karakteriseres som åndsverk og dermed nyte opphavsrettslig vern etter åndsverkloven. Det er et skjønnsmessig spørsmål hvor grensen for verkshøyde går, og kravene vil variere alt etter hva slags verk det dreier seg om.» (Wikipedia – Verkshøyde).

Opphavsrett medfører i første rekke et etterligningsvern. Hovedspørsmålet er derfor ikke om det opphavspersonen skaper er vernet, men om det er ettergjort.

CopyrightpiratesCOPYRIGHT
Copyright er et begrep innenfor anglo-amerikansk opphavsrett og dreier seg om de økonomiske rettighetene til et verk. I USA og England var det lenge slik at man måtte bruke symbolet for copyright (c-merket) for å få opphavsrettsvern. I Skandinavia har copyright-merket aldri vært noe vilkår for opphavsrettsvern, og i den grad det brukes er det kun for å informere om opphavsrettens eksistens. Copyright-merket har ingen rettslig betydning i de skandinaviske landene.

VANNMERKING
Mange spør seg om bildene de deler på internett bør vannmerkes. Når det gjelder opphavsrett og beskyttelse i forhold til denne er bildene automatisk beskyttet uavhengig av om de er vannmerket eller ikke. Vannmerking kan ha fordeler i forhold til at bilder lettere kan spores tilbake til fotografen, og gi litt ekstra trygghet i forhold til at andre skal bruke bildene. Men, dersom bildene skal publiseres hos andre nettsteder eller i magasiner kan du bli bedt om å fjerne vannmerkingen på bildene som brukes da det kan oppfattes som reklame.

LISENSIERING
I henhold til Åndsverksloven finnes det to former for lisensiering: Avtale- og tvangslisens. Det som imidlertid er av større betydning for papirhobby er den formen for lisens som mange stempelprodusenter benytter: “Angel Policy”. I korthet gir produsentene som bruker “Angel Policy” de som kjøper stempler rett til å bruke stemplet på for eksempel kort som de selger uten at stempelprodusenten krever økonomisk vederlag for dette. Noen stempelprodusenter har satt begrensninger på antall kort som kan selges med motivet, andre har det ikke. For å være på den sikre siden bør man undersøke hva som gjelder for den enkelte produsent.

En form for lisensavtale som gjelder bruk av bilder kalles “Creative Commons”, og gjennom ulike lisenser gis andre rett til å bruke bilder fra andre selv om de er beskyttet av opphavsretten. Hvilken måte bildene kan brukes på av andre er spesifisert i den enkelte lisens.

OPPSUMMERING
Det du lager er i utgangspunktet beskyttet av opphavsretten. Opphavsretten håndheves gjennom Åndsverksloven og består av økonomiske og ideelle rettigheter. Åndsverksloven lister opp blant annet fotografiske verk og tegninger som noe av det som regnes som åndsverk. Hva som er åndsverk er ofte en skjønnsmessig vurdering, og det er vanskelig å si om et papirprosjekt kan regnes som et åndsverk. Copyright og vannmerking har ingen rettslig betydning når det gjelder opphavsrett i Skandinavia, men kan være med på å minne brukere/lesere om opphavsretten. Verk som i utgangspunktet er beskyttet av opphavsretten kan fristilles for bruk av andre gjennom lisensavtaler. Innenfor papirhobby er “Angel Policy” et eksempel på en slik avtale.

Kilder: Wikipedia – Opphavsrett
Wikipedia – Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk
Wikipedia – Verkshøyde
Wikipedia – Kunsthåndverk
Wikipedia – Copyright
hannemyr.com – Fotografiske verk og fotografiske bilder
Loven om opphavsrett til åndsverk
About Home – What is Angel Policy?
Illustrasjon: Wikipedia, Public Domain
Chris Potter, Flickr, StockMonkeys.com License: CC BY 2.0

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More